Frissítve: 2018. September 2. 23:06
Feuerbach Bettina

Feuerbach Bettina

Webhely URL::

Szakályi Könyvtár

 

Cím: 7192 Szakály, Szabadság utca 151/b 

Telefon: 06-74/588-076

Vezető: Feuerbach Szabolcs

Nyitva tartás

szerda 1430-1500 iskolai könyvtár
  1500-1900 közösségi könyvtár
péntek 1500-1900 közösségi könyvtár

Könyvtárhasználati szabályzat

A könyvtárhasználók köre

 

A Könnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Szakályi Könyvtárának (ezután: Könyvtár) szolgáltatásait igénybe veheti minden olyan személy, aki a Könyvtár használói közé regisztráltatja, és ezzel a Könyvtárhasználati Szabályzat betartására kötelezi magát; a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez olvasói jogviszonyt létesít, melynek során olvasójegyet igényel, és az alábbiakban rögzített - jogszabály alapján meghatározott - személyes adatait közli.

 

A Könyvtárhasználat módja
 1. A könyvtárhasználat minden esetben olvasójeggyel történhet.
 2. A Könyvtár a könyvtárhasználó jogszabályban (1997.évi CXL tv.) meghatározott adatairól számítógépes nyilvántartást vezet.
 3. A könyvtárhasználó az olvasójegy kiállításához az alábbi személyes adatokat köteles közölni:
  • név, leánykori név, anyja neve,
  • születési helye, ideje,
  • lakcíme(i), értesítési címe,
  • személyi igazolványának vagy útlevelének száma,
  • 14 év alatti személy esetében lakcím kártyájának száma,
  • külföldi állampolgár esetében útlevelének száma,
  • diákok esetében diákigazolvány száma.
  • A könyvtárhasználó nem köteles, de saját akaratából, ennek feltüntetése mellett közölheti e-mail címét, telefonszámát, foglalkozását.
 4. A beiratkozott olvasó köteles a személyes adataiban történt változásokat haladéktalanul bejelenteni.
 5. A Könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.
 6. A beiratkozás díjtalan.

Könyvtári szolgáltatások

Kölcsönözhető művek és dokumentumok

 

A Könyvtár szabadpolcain elhelyezett könyvállománya, egyéb írott vagy elektronikus formában tárolt dokumentumok, audiovizuális dokumentumok úgy, mint video filmek, CD lemezek, CD-ROM és DVD (továbbiakban együttesen: dokumentum/ok), ha azt megkülönböztető jelzés nem tiltja.

 

A kölcsönzés feltételei és általános szabályai

 

Az olvasó az Olvasói nyilatkozat kitöltésével és aláírásával igazolja, hogy jelen Szabályzatot megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadja, a kölcsönzés feltételeivel együtt. A kölcsönzés a számítógépes nyilvántartásba vétellel történik. A kölcsönzött dokumentumot az olvasó a kölcsönzési határidő lejártakor köteles átvételkori állapotában visszaszolgáltatni a Könyvtár részére. A dokumentum visszaszolgáltatását a Könyvtár a számítógépes rendszerében rögzíti.

 

Kölcsönzési határidők

 

A kölcsönzési időtartamok, illetve az egyidejűleg elvihető dokumentumok száma dokumentum típusonként eltérő:

 • Könyvek
  • száma maximum 3 (három darab)
  • kölcsönzési idő: 30 nap, mely egy alkalommal meghosszabbítható, ha nincs a műre előjegyzés, kivéve a különleges jelzéssel ellátott dokumentumok (kézikönyvek), illetve a Könyvtár állományába nem tartozó más könyvtártól beszerzett könyvek, melyek kölcsönzési határidejét az illetékes könyvtár határozza meg.
  • a megkülönböztetett jelzéssel ellátott könyveket, folyóiratokat szigorú feltételekkel, a Könyvtár legfeljebb 1 (egy) éjszakára vagy hétvégére kölcsönzi, a tájékoztató könyvtáros külön előírása, engedélye alapján.
  • a Könyvtár a kölcsönzésre előjegyzést elfogad, és a könyv beérkezéséről értesítést küld, melyet maximum 10 napig tart fenn
  • az olvasó a kölcsönzött könyveket a kölcsönzési határidőre köteles visszaszolgáltatni.
 • Egyéb adathordozók száma
  • hanglemezekből 1db,
  • CD-ből 1 db,
  • videókazettából 1db,
  • DVD, CD-ROM 1 db,
  • hangoskönyvek 1 db,
  • kölcsönzési idő: 1 hét
A kölcsönzés módja
 • A könyvek egy része szabadpolcos rendszerben a kölcsönző térben található, amelyből az olvasó egyéni válogatás útján kölcsönözhet.
 • Az olvasóteremben sárga csíkkal jelölt könyvek csak helyben használhatóak.
 • Állományvédelmi okokból az olvasó nem kölcsönözheti a napilapokat, folyóiratokat, mikrofilmeket, fotókat és egyéb helytörténeti apró nyomtatványokat.
 • A kölcsönzött könyvek nyilvántartása számítógépes (vonalkódos) programmal történik. A kölcsönzési adatokat a Könyvtár számítógépen tartja nyílván, amely pontosan regisztrálja az olvasók és a kölcsönzött könyvek adatait.
A kölcsönzés rendjének megsértése jogi következményekkel jár:
 • A nem határidőre visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni, melynek összege 10 Ft/nap/dokumentum.
 • Tartozás esetén újabb könyv, adathordozó nem kölcsönözhető.
 • Elvesztett, vagy megrongálódott könyvek, kölcsönvett dokumentumok esetén a Könyvtár lehetővé teszi, hogy az olvasó azokat beszerezze a bolti forgalomból (pótlás), azonban az olvasó által felajánlott pótlást megvizsgálja, és annak a Könyvtár megítélése szerinti nem megfelelősége esetén a pótlást visszautasíthatja, mellyel egyidejűleg a jelen Szabályzat szerinti pénzbeli megtérítést követelheti.
 • Pótlás hiányában a mindenkori új beszerzési árat, és a beszerzés költségeit (+50%) köteles az olvasó megtéríteni, mely nem lehet kevesebb:
  • a szépirodalmi művek, és az audiovizuális dokumentumok esetén 3000 Ft-nál,
  • a szakkönyvek és elektronikus dokumentumok esetében pedig 5000 Ft-nál.
  • régi, vagy nagyon keresett dokumentumok esetén a fenti elvek alapján megállapított ár négyszeresét köteles az olvasó kártalanításként megfizetni.
 • Az olvasó a kártalanítási összegen túl köteles a Könyvtár részére megtéríteni az ezzel okozati összefüggésben felmerült további károkat.
 • Az olvasó a fentieken túl köteles az adminisztráció költségeit is megtéríteni (felszólító levelek és megérkezett előjegyzés postaköltsége).
 • Eredménytelen felszólítás után a Könyvtár a tartozásokat peren kívüli eljárásban, illetve peres eljárás során hajtja be, melynek során az olvasó a peren kívüli, vagy peres eljárás költségeit is köteles viselni.
Számítógép és internethasználat
 • A Könyvtár olvasótermében 6 db asztali számítógép található internet kapcsolattal.
 • A számítógépeket csak olvasójeggyel rendelkező tagok vehetik igénybe.
 • Az igénybevétel módja:
  • A Könyvtárba történő belépéskor az olvasó köteles bemutatni olvasójegyét a könyvtárosnak.
  • A könyvtáros tájékoztatást nyújt arról, hogy melyik számítógép szabad, majd feljegyzi az olvasó nevét, olvasójegyének számát, a szabad munkaállomás számát és a gép használatba vételének időpontját.
  • A számítógép és internethasználat első órája minden olvasójeggyel rendelkező olvasó számára ingyenes. Az első óra lejárta után a használat díja minden megkezdett órában 200Ft.
  • Az olvasó köteles tájékoztatni a könyvtárost a munkaállomás elhagyásáról, továbbá köteles az esetleges használati díjat megfizetni.
Ingyenes szolgáltatások:
 • beiratkozás
 • kölcsönzés
 • helyben olvasás
 • számítógép és internethasználat 1 óra időtartamig
Térítéses szolgáltatások:
 • Számítógép és internethasználat az 1. ingyenes óra utáni minden megkezdett órában: 200Ft
 • Szkennelés 10 Ft/oldal
 • Fénymásolás: A4-es egyoldalas 10 Ft/oldal
 • Fekete-fehér nyomtatás: A4-es egyoldalas 10Ft/oldal
 • Színes nyomtatás:
  • A4-es szöveg: 30 Ft/oldal
  • A4-es kép 120 Ft/oldal
  • A4-es vegyes (kép és szöveg) 80 FT/oldal
 • A nem határidőre visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni, melynek összege: 10Ft/nap/dokumentum

A könyvtár és az olvasóterem használata (házirend)

 • A könyvtárhasználat minden esetben olvasójeggyel történhet.
 • Az olvasótermet minden beiratkozott olvasó használhatja. Az olvasóterem a helyben olvasást szolgálja.
 • A könyvtár állományából csak kölcsönözhetõ dokumentum vihetõ ki.
 • Az olvasótermek állományát az olvasótermekbõl kivinni tilos, a fénymásolni vitt dokumentumokat is be kell mutatni.
 • A könyvtár helyiségeinek tisztaságára minden könyvtárhasználó ügyelni köteles.
 • Az olvasótermet csendben, a többi olvasó munkájának megzavarása nélkül kell használni.
 • Az olvasóteremben nem szabad ételt és/vagy italt fogyasztani.
 • Az olvasóteremben és az egész Könyvtár területén TILOS a dohányzás!
 • Az olvasóteremben mobiltelefont használni nem szabad!
 • A könyvtár csendjét zavarni, hangoskodni tilos!
 • A számítógép használata közben nem szabad hangosan, a többi olvasó nyugalmát zavaró módon zenét hallgatni/videót nézni.
 • A könyvtár szolgáltatásait a látogatók csak megfelelõ öltözékben vehetik igénybe.
 • Téli idõszakban kérjük, kabátját a fogason helyezze el!
 • A könyvtár látogatói kötelesek megóvni az általuk kölcsönzött és használt dokumentumokat, valamint a könyvtár berendezését. Az okozott kárt kötelesek megtéríteni.

Művelődési Ház

 

Cím: 7192 Szakály, Fő út 16. 

Tel.: 06-74/488-847

Vezető: Feuerbach Szabolcs

Nyitva tartás

Hétfő 800-1200 Iskolai tornaórák
  1400-1600 Nyugdíjas Klub
  1815-1930 Aerobik torna
Kedd 1100-1300 Iskolai tornaórák
Kedd 1000-1200

Baba-mama Klub
  1700-1830 Egyházi óra
Szerda  800-1200 Vásárok 
  1000-1200 Iskolai tornaórák
Csütörtök 800-1000 Iskolai tornaórák
  1815-1930 Aerobik torna
Péntek 800-1240 Iskolai tornaórák
  1400-1600 Kézműves foglalkozás
  1700-2000 Asztalitenisz
Szombat rendezvények  
Vasárnap szünnap  

Sportolási lehetőségek

 • A Művelődési Ház minden pénteken 3 asztalon lehetőséget biztosít pingpongozásra. A nagy érdeklődésre való tekintettel előzetes bejelentkezés szükséges. Időpont egyeztetés az alábbi telefonszámon: 06-70/367-3322. Ütőt, labdát lehet hozni, az asztal 60 percnyi játékidőre foglalható. A szolgáltatás ingyenes.

 

 

 

 • Kategória: Kultúra

A Tamási Járási Hivatal szakályi kihelyezett ügyfélfogadása

Szociális ügyek
 • Közgyógyellátással kapcsolatos ügyek (kivéve a méltányossági ügyek)
 • Időskorúak járadékával kapcsolatos ügyek
 • Ápolási díj megállapítása
 • Súlyosan fogyatékosok emelt összegű ápolási díja
 • Eü. szolgáltatás igénybevétele érdekében Hatósági Bizonyítvány kiadása
Személyi adat és lakcím nyilvántartással kapcsolatos ügyek
 • lakcímbejelentés
 • szabálysértési ügyek
 • egyéni vállalkozókkal kapcsolatos ügyek (igazolványok kiadása, módosítása, megszüntetése
 • gépjárművekkel kapcsolatos ügyek (forgalmi, jogosítvány)
 • útlevéllel kapcsolatos ügyek
Gyámügyi Igazgatás
 • Védelembe vétellel kapcsolatos ügyek
 • Iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügyek
 • Gyámsági-, gondnoksági ügyek
 • átmeneti nevelésbe vétellel kapcsolatos ügyek
 • apai elismerő nyilatkozatok (a helyi anyakönyvvezetőnél továbbra is megtehető)
 • gyermektartásdíjjal kapcsolatos ügyek

Ügyfélfogadás

A Szakályi Művelődési Házban (Fő út 16.) minden szerdán 800-900-ig
Hőgyész, Önkormányzatnál: hétfő-csütörtök 800-1200
Tamási, Járási Hivatal: hétfő-csütörtök 800-1600; péntek 800-1200

Elérhetőségek

Tel.: 06-74/407-463
Mobil: 06-30/667-3000

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat

A szolgálat feladata, hogy a szociális munka eszközeivel szakszerű segítséget adjon azokban a szociális, lelki, családi, életviteli problémákban, melyekkel a hozzánk fordulók megkeresnek bennünket.

Információ-szolgáltatás

Szolgálatunk munkatársai tájékoztatást adnak az ügyfelek részére a szociális, családtámogatási, egészség- és  nyugdíjbiztosítási és egyéb ellátások elérhetőségéről valamint igénylésének módjáról. Segítünk az adatlapok kitöltésében is.

Tanácsadás szenvedélybetegek hozzátartozói részére

Támasznyújtó kapcsolatot és tanácsadást kínálunk szenvedélybeteg családtagokkal élő hozzátartozók részére. 

Hasznos információkkal és lelki támogatással igyekszünk könnyíteni a terheiken és segítjük őket abban, hogy újjáépíthessék személyes életüket és kapcsolataikat.

Segítő beszélgetés

Amikor úgy érzi, hogy valamilyen nehézségével "egy helyben topog", lehet hogy egy megértő, elfogadó szakember segítségével tovább tud lépni.

Családgondozás

 Lelki, anyagi, életviteli nehézségekkel küzdők részére nyújtott komplex támogatás mely családlátogatások keretében valósul meg. A családsegítés egy nyitott, szociális segítési forma, ahol a segítséget kérőt semmi nem korlátozza abban, hogy milyen ügyben keresi fel az intézményt. Ha a jelentkezõ nem tudja pontosan, hogy ügyével hova forduljon, akkor akár ez is lehet egy kérdés, aminek megválaszolásában segítségére lehetünk. A nehézségek megoldásának egy részében maga a szolgálat megfelelő választ adhat, más esetekben további szakemberek, intézmények bevonására tehet javaslatot.

A legtöbb szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Vannak azonban olyanok is, melyek kötelező együttműködést feltételeznek, ilyen az adósságkezelés és a rendszeres szociális segély. Ezekben az esetekben is jelen van az önkéntesség, hiszen mindenki maga dönthet arról, hogy igénybe veszi-e ezt az ellátási formát.

A szolgálat minden dolgozójának titoktartási kötelezettsége van. Ez csak azokra az esetekre nem vonatkozik, ha rendőrségi vagy bírósági megkeresés érkezik az intézményhez. Ilyenkor is tájékoztatjuk a velünk együttműködőket erről az adatszolgáltatásról.

Ügyfélfogadás

Gyermekjóléti szolgálat: hétfő 930-1230-ig a Szakályi Könyvtárnál (Szabadság utca 151/b)
Családlátogatások ugyanezen a napon 1230-1430-ig.

Családsegítő szolgálat: csütörtök 930-1200-ig a Szakályi Könyvtárnál (Szabadság utca 151/b)
Családlátogatások ugyanezen a napon 1215-1500-ig

Családgondozók

Családgondozó: Göttlinger Judit

Szakmai vezető és családgondozó: Kálmán Éva

Elérhetőségek

Tamási, Kossuth tér 17.

Tel.: Gyermekjóléti Szolgálat: 06-74/470-521

Tel.: Családsegítő Szolgálat: 06-74/674-451

Feliratkozás az RSS csatornára